Szkoła

h

Rekrutacja
2022/23

Aktualności

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

O szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Płockiej 100. Nowoczesna, piękna bryła budynku szkoły, jest otoczona terenem zielonym, z pewnością przykuwa uwagę i należy do najpiękniejszych budynków szkolnych w Ciechanowie.

Szkoła posiada doskonałe techniczne warunki, wspomagające proces edukacji i wychowania dzieci oraz zapewniające najwyższą jakość naszych usług.

Jasne, przestronne sale lekcyjne są wyposażone w urządzenia audiowizualne, laptopy, projektory multimedialne.
Szkoła jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Atrakcyjny i nowatorski program nauczania realizowany będzie pod nadzorem przyjaznej i doświadczonej kadry nauczycielskiej. Pozwolimy na rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w formie kół i klubów zainteresowań, spotkań z ciekawymi ludźmi z otaczającego świata kultury, sztuki, technologii, techniki, przedstawicielami różnych zawodów, przedsiębiorcami.

W naszej szkole uczeń ma się czuć bezpiecznie, uczyć się i rozwijać w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, promującej ochronę zdrowia, a także aktywizację na rzecz społeczności szkolnej  i środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy NSP

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa BZDZ jest bezobwodową ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

Szkoła jest wspólnotą jej uczniów, nauczycieli i innych pracowników. Środowisko edukacyjne Szkoły tworzą również rodzice i społeczność, w której uczniowie żyją i funkcjonują.

Nadrzędnym zadaniem Szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację nauczania, wychowania i opieki, z uwzględnieniem kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze społecznością lokalną.

Swoje zadania szkoła realizuje w szczególności poprzez:

  •   pełną realizację programów nauczania, przy dostosowaniu treści, metod i organizacji kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów,
  • wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju,
  • pomoc w rozwijaniu przez uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
  • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, pod warunkiem, że nie są to poglądy odwołujące się do nienawiści drugiego człowieka, grupy społecznej czy narodu,
  • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia,
  • wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Opłaty

Kliknij, aby pobrać plik PDF: